:ស្នើសុំសំរាប់សមាជិកថ្មី:តាមរយៈបំពេញបែបបទចុះឈ្មោះខាងលើ ខ្ងុំសូមបញ្ជាក់ថា ខ្ងុំពិតជាមានអាយុត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ ហើយសកម្មភាពរបស់ខ្ងុំនៅលើវែបសាយនេះនឹងមិនផ្ទុយ
នឹងច្បាប់នៃដែនសម្ថកិច្ចរបស់ខ្ងុំឡើយ។ ហើយខ្ងុំក៏ទទួលយកល័ក្ខខ័ន្តិក​ៈទាំងអស់នៃច្បាប់ឯកជនភាពដែលបានចែងក្នុងវែបសាយនេះផងដែរ
ខ្ញុំចង់ទទួលបានព័ត៌មានលម្អិតនៃការផ្តល់ជូនពិសេសការភ្នាល់ឥតគិតថ្លៃនិងការផ្សព្វផ្សាយផ្សេងទៀត។
ខ្ញុំមានអាយុ 18 ឆ្នាំ និងទទួលយកលក្ខខណ្ឌទូទៅ។