ca

សារៈសំខាន់ៈ សូមអានព័ត៌មានខាងក្រោមដោយយកចិត្តទុកដាក់មុននឹងទទួលយកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននេះ បន្ទាប់មកបោះពុម្ព និង រក្សាទុកនូវលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ជាមួយទិន្នន័យប្រតិបត្តិការទាំងអស់ ច្បាប់ និង បទបញ្ជានានា ហើយនឹងវិធីសាស្រ្តចំណាយ ដែលទាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសាររបស់អ្នក (Website)។ .សេចក្តីផ្តើមពីលក្ខខណ្ឌទូទៅមួយចំនួន

ubet368 ធ្វើអោយមានប្រតិបត្តិការលេងកីឡាល្បែងភ្នាល់តាមរយៈ online និង ការលេងល្បែងដោយការប្រើ បណ្តាញផ្ញើសារ។ ubet368 ត្រូវបានកំណត់បទបញ្ជា និង អាជ្ញាប័ណ្ណ ក្នុងការយល់ព្រមគោរពច្បាប់ និង បទបញ្ជា ផ្សេងៗនៃប្រទេសហ្វីលីពីន ដើម្បីអនុវត្តការលេងល្បែងភ្នាល់ និង ការធ្វើអាជីវកម្មល្បែង។ ubet368 មានប្រតិបត្តិការតាមរយៈបណ្តាញផ្ញើសារ http://www.ubet368.com ដោយឆ្លងកាត់ ubet368 ផ្តល់អោយការលេងកីឡាល្បែង ភ្នាល់តាមរយៈ online និង សេវាកម្មលេងល្បែងផ្សេងៗ។.

 

លក្ខខណ្ឌទូទៅមួយចំនួន

ខាងក្រោមនេះ គឺជាលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនដែលគ្រប់គ្រងលើការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារ។ រាល់សកម្មភាពរបស់អ្នកប្រើប្រាស់ទាំងអស់តាមរយៈបណ្តាញផ្ញើសារត្រូវមានការយល់ព្រមជាមុនសិន និងបានគ្រប់គ្រងលើលក្ខខណ្ឌ មួយចំនួនទាំងនេះ។.

 

1.

 

ការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន

 

1.1

ដោយចុចលើប្រអប់ពាក្យ “Agree” និង/ឬមុនពេលដំណើរការបណ្តាញផ្ញើសារ និង/ឬ បើមិនដូច្នោះទេ ដោយការបើកគណនីមួយជាមួយ ubet368 និង/ឬ ការជំនួសការភ្នាល់ជាមួយ ubet368 អ្នកអាចចាត់ទុកថា អ្នកធ្លាប់បានអាន យល់ដឹង និង ទទួលយកនូវលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ដោយមានការព្រមព្រៀងគ្នាលើលក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ និង/ឬ ដោយសារការប្រើប្រាស់បន្តរបស់អ្នកនៃបណ្តាញផ្ញើសារ អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយលក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ និង ច្បាប់ និង បទបញ្ជារបស់ ubet368 និង គោលការណ៍ឯកភាព ដែលរួមបញ្ចូលទៅនឹងសេចក្តី យោងដែលមាន។ ប៉ុន្តែប្រសិនបើមានភាពមិនសមហេតុផល ចំពោះលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ និង ឯកសាររួមបញ្ចូលដែលមានសេចក្តីយោងមួយចំនួនទៀត លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ នឹងអាចរក្សាទុកគ្រប់ពេលវេលា។.

 

1.2

ubet368 មានការរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការផ្តល់ដំណឹងជាមុន លក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ច្បាប់ និង បទបញ្ជានានា និង គោលការណ៍ឯកភាពកាន់ល្អពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃ។ វាគួរតែជាតួនាទីរបស់អ្នក ដើម្បីតាមដានរយៈពេលក្នុងការអនុវត្តលក្ខខណ្ឌនេះ ដើម្បីធ្វើការផ្លាស់ប្តូរមួយចំនួន ឬ ការកែប្រែដែលគ្រប់ គ្រងលើការប្រើប្រាស់បន្ត នៃបណ្តាញផ្ញើសារនេះ។ ការកែប្រែ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ អាចអនុវត្ត បានយ៉ាងមានប្រសិទ្ធិភាព នៅពេលដែលពួកគេធ្វើការផ្ញើសារ។.

 

1.3

លក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ច្បាប់ និង បទបញ្ជានានា និង គោលការណ៍ឯកភាពគឺត្រូវតែសរសេរជាភាសាអង់គ្លេស។ ប្រសិនបើលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ច្បាប់ និង បទបញ្ជានានា និង គោលការណ៍ឯកភាព គឺត្រូវតែបកប្រែជាភាសា ដទៃទៀតប្រសើរជាងភាសាអង់គ្លេស ការកែប្រែភាសាអង់គ្លេស នឹងការពាររាល់ការបកប្រែមួយចំនួន។.

 

2.

ក្រុមអ្នកតំណាងរបស់អ្នក

 

2.1

ដើម្បីទទួលយកលក្ខខណ្ឌមួយចំនួននេះ អ្នកមិនអាចបដិសេធ និង គ្មានហេតុផលតំណាង និង ដីការ និង ការ ជាប់កិច្ចសន្យាដោយគ្មានការរក្សាទុក ឬ ការកំណត់ (នៅពេលដែលករណីកើតមានឡើង) ចំពោះក្រុមអ្នក តំណាង និង ការធានាថាៈ:

 

 • អ្នកត្រូវមានអាយុ១៨ឆ្នាំយ៉ាងតិច ឬ អ្នកដែលមានអាយុច្រើន ឬ នីតិភាពនៅសាលាក្តី ណាមួយកាន់តែខ្ពស់;
 • ការអនុវត្តស្របច្បាប់ដើម្បីចូលរួមក្នុង Sportsbooks នៅសាលាក្តី;
 • មានសមត្ថភាពផ្លូវចិត្ត ក្នុងការទទួលខុសត្រូវលើសកម្មភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និង ការជាប់កិច្ចសន្យាជាមួយ លក្ខខណ្ឌទាំងនេះ.
 •  

ubet368 មានសិទ្ធិរក្សាពេលវេលាមួយចំនួន ដើម្បីជៀសវាងប្រតិបត្តិការ ទាក់ទងនឹងអនីតិជន និង បុគ្គល ដែលបានចូលរួម នៅពេលដែលករណីអាចកើតមានឡើង។.

 

2.2

ប្រសិនបើអ្នកមានបំណងជំនួសការភ្នាល់ដោយ ubet368 អ្នកគួរតែកត់ចំណាំថាមានច្បាប់ជាក់លាក់មួយចំនួន ក្នុងប្រទេសរបស់អ្នក ទីកន្លែងរស់នៅ ឬ ទីកន្លែងដែលមានការភ្នាល់គ្នា ការហាមឃាត់ការលេងល្បែងភ្នាល់ តាម online និង/ឬ ការលេងល្បែងតាម online (ការប្រមូលផ្តុំ “ការលេងល្បែង”) ឬ ការប្រើប្រាស់ និង ដំណើរការបណ្តាញផ្ញើសារនេះ។ អ្នកមិនអាចបដិសេធ និង គ្មានហេតុផលតំណាង និង ដីការ ដោយគ្មានការ រក្សាទុក និង ការកំណត់ចំពោះ ubet368 ដែលអ្នកមិនអាចដំណើរការបាន ឬ ចុះឈ្មោះនៅលើបណ្តាញ ផ្ញើសារគ្រប់ពេលៈ:

 • ក្នុងសាលាក្តីមួយដែលហាមឃាត់ដំណើរការ ឬ ការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារនេះដោយមានហេតុផលមួយ ចំនួនអ្វីក៏ដោយ;
 • ក្នុងសាលាក្តីមួយដែលហាមឃាត់ការលេងល្បែង;
 • ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋម្នាក់ ឬ មានទីលំនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនដែលមានការហាមឃាត់ ប្រជាជនមិនអោយ ចូលរួមក្នុងការលេងល្បែង (ទាក់ទងទៅនឹងទីតាំងរបស់ពួកគេ) និង
 • ប្រសិនបើអ្នកជាពលរដ្ឋម្នាក់ ឬ មានទីលំនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួន ឬ សាលាក្តីៈ តំបន់រដ្ឋបាលពិសេស ប្រទេសហុងកុងនៅសាធារណៈរដ្ឋប្រជាមាណិតចិន សហរដ្ឋអាមេរិច ឬ ព្រំដែនផ្ទាល់ខ្លួន ប្រទេសអ៊ីស្រាអ៊ែល ប្រទេសបារាំង ប្រទេសទួគី ប្រទេសតៃវ៉ាន់ និង សាធារណៈរដ្ឋហ្វីលីពីន (ការប្រមូលផ្តុំ “សាលាក្តីដែលមាន ការហាមឃាត់”)។.

 

2.3

2.3. អ្នកមានការយល់ព្រមបន្ថែម ការទទួលយក ការបដិសេធ និង គ្មានលក្ខខណ្ឌតំណាង និង ដីការ ដោយគ្មាន ការរក្សាទុក ឬ ការកំណត់ចំពោះ ubet368 ថាៈ

 

 • វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ ដើម្បីធានាការយល់ព្រម នៅទីតាំងស្នើសុំរបស់អ្នក ឬ ច្បាប់ប្រទេសមុនពេល ចុះឈ្មោះជាមួយ និង/ឬ ជំនួសការភ្នាល់ជាមួយ ubet368 ។ អ្នកត្រូវបានជំរុញអោយទទួលយកនូវការផ្តល់ ដំបូន្មានស្របច្បាប់មុនពេលចុះឈ្មោះ និង/ឬ ជាមួយ ubet368 ដើម្បីបញ្ជាក់ពីការដោះស្រាយរបស់អ្នកជាមួយ ubet368 មិនខុសពីមធ្យោបាយមួយចំនួនដែលទាក់ទងច្បាប់។ ubet368 មិនទទួលយករាល់ការទទួលខុសត្រូវ លើការវិវាទរបស់អ្នក នៅទីតាំងដែលបានស្នើសុំ ឬ ច្បាប់ប្រទេស ហើយអ្នកអាចមានសេរីភាព និង មិនធ្វើ អោយ ubet368 មានអន្តរាយ និង សំណងសំរាប់ការបំផ្លាញ វាអាចរក្សាលំនឹងដែលជាលទ្ធផលនៃការវិវាទ; និង
 • អ្នកអាចទទួលស្គាល់ និង សារភាពថា ubet368 គឺមានភាពស្របច្បាប់ និង អាជ្ញាប័ណ្ណសំរាប់ផ្តល់សេវាកម្មលើ ការលេងល្បែងភ្នាល់ ដូច្នេះ ubet368 មានតួនាទីជួលសេវាកម្មពីសាលាក្តី ជាកន្លែងដែលមានការអនុញ្ញាតិ ស្របច្បាប់អោយធ្វើ អាជ្ញាប័ណ្ណ និង បទបញ្ញត្តិ និង ការខិតខំប្រឹងប្រែងមិនធ្វើអាជីវកម្មដែលមានការ ហាមឃាត់ពីសាលាក្តី ឬ អតិថិជនដែលសាលាក្តីហាមឃាត់។

 

2.4

ដោយគ្មានដែនកំណត់ទាក់ទងនឹងចំនុច 2.2 និង 2.3 ក្នុងមធ្យោបាយមួយចំនួន មនុស្ស ឬ អង្គភាពស្រប ច្បាប់ (ដូចជា ការមិនកំណត់លើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ភាពជាដៃគួរ ក្រុមហ៊ុន និង អង្គភាពស្របច្បាប់ ដទៃទៀត) កន្លែងរស់នៅ/ទីតាំងស្នាក់នៅ ឬ ទីតាំងដែលជាប់ទាក់ទងគ្នា ដោយមានវត្តមានធ្វើអាជីវកម្ម ឬ ទីផ្សារគោលដៅ ការហាមឃាត់ពីសាលាក្តី មិនមានការប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ឬ ផលិតផលដែលបាន ស្នើសុំគ្រប់ពេលដោយ ubet368 ក្នុងមធ្យោបាយមួយចំនួន ដូច្នោះហើយ ការបដិសេធ និង គ្មានលក្ខខណ្ឌ តំណាង និង ដីការ ដោយគ្មានការរក្សាទុក ឬ ការកំណត់ចំពោះ ubet368 ថាៈ

 • អ្នកមិនអាចមានកន្លែងរស់នៅ/ទីតាំងស្នាក់នៅ ឬ ទីតាំងដែលជាប់ទាក់ទងគ្នា ដោយមានវត្តមានធ្វើអាជីវកម្ម ឬ ទីផ្សារគោលដៅ ការហាមឃាត់ពីសាលាក្តី និង
 • អ្នកនឹងមិនជំនួសការលេងល្បែងភ្នាល់មួយចំនួនទេ ដែលមានការហាមឃាត់ពីសាលាក្តី។

 

2.5

ubet368 មានសិទ្ធបំរុងក្នុងការផ្តល់ភស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ និង ការកំណត់អាយុ ជាលក្ខខណ្ឌកណត់មុនដើម្បី អនុញ្ញាតិអោយចុះឈ្មោះ ការដំណើរការ និង ការចូលរួមប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារនេះ និង ជំហាននីមួយៗ ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអនីតិជន ដែលមិនមានការចូលរួម ubet368 អាចលុបគណនីរបស់អ្នកចោល និង អ្នកមិនរួម បញ្ចូលក្នុងការចូលរួម ប្រសិនបើភស្តុតាងដែលបញ្ជាក់ពីអាយុ គឺមិនត្រូវបានផ្តល់អោយ ឬ ប្រសិនបើ ubet368 សង្ស័យអ្នកមានអាយុមិនទាន់គ្រប់ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ មានសមត្ថភាពចូលរួមស្របច្បាប់។.

អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញនេះ គឺជាហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក និង ការយល់ដឹងបន្ថែម និង កិច្ចព្រមព្រៀងប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារ និង/ឬ ការផ្តល់សេវាកម្ម អ្នកអាចចាញ់លុយមួយចំនួននៅទីតាំង ល្បែងភ្នាល់ ហើយអ្នកអាចទទួលយកតួនាទីពេញលេញ សំរាប់ការបាត់បង់មួយចំនួន។.

 

2.6

អ្នកយល់ព្រមមិនបដិសេធ និង គ្មានលក្ខខណ្ឌតំណាង និង ដីការ ដោយគ្មាន ការរក្សាទុក ឬ ការកំណត់ ចំពោះ ubet368 ដោយគ្មានរបាយការណ៍ជាលាយល័ក្សអក្សរមួយ ដើម្បីធ្វើអោយមានប្រសិទ្ធិភាពដល់ ubet368 ហើយច្រើនជាងនេះទៅទៀត អ្នកអាចធ្វើវាបាន ដោយមិនមានមធ្យោបាយដើម្បីស្វែងរកទីផ្សារ ការផ្សព្វផ្សាយ ការបោះពុម្ភ ឬ ការផ្តល់ ubet368 ឬ សេវាកម្មរបស់ ubet368 ដែលគ្មាលិខិតលាយល័ក្សអក្សរ ពីមុននៃ ubet368 ។

 

2.7

អ្នកអាចធានាថាអ្នកនឹងមិនព្យាយាមវាយប្រហារ ការដោះស្រាយ ការមិនផ្លាស់ប្តូរអំណាច ឬ បង្ហាញពីប្រភេទ នៃច្បាប់រដ្ឋវេណីទាក់ទងនឹងបណ្តាញផ្ញើសារ។ ដូចជា អ្នកមិនមានបំណង ការមិនកំណត់ (ក) ការផ្លាស់ប្តូរ វិស្វករ ឬ ការចងក្រង (ទាំងមូល ឬ ជាផ្នែក) ប្រព័ន្ធ Software មួយចំនួនមានការឆ្លងកាត់បណ្តាញផ្ញើសារ ឬ (ខ) ការថតចំលង ការបញ្ជាក់ ការផលិតជាថ្មី ការបញ្ជូន ការផ្លាស់ប្តូរ ការប្រើប្រាស់ ឬ ការចែកចាយពីផ្នែក មួយចំនួននៃបណ្តាញផ្ញើសារ ឬ សម្ភារៈមួយចំនួនការផ្សាយនូវសេរាកម្ម ឬ ព្រឹត្តការណ៏វីដេអូ ឬ ព័ត៌មានដែលទទួលបាន ឬ (គ) ការបង្ហាញព័ត៌មាន គណនេយ្យទៅដល់ភាគីទីបី ឬ (ឃ) ការប្រព្រឹត្តបទល្មើសដែលមានក្នុងស្ថានភាពជាក់លាក់ ប៉ុន្តែមិនត្រូវបាន កំណត់ទាក់ទងនឹងចំណុចលេខ 6 ខាងក្រោម ឬ (ង) ការបោក ការបញ្ឆោត ការប្រើល្បិច ការមិនផ្តល់ដំណឹង ឬ ការបន្លំលួច ubet368 ក្នុងមធ្យោបាយមួយចំនួនដោយការប្រើប្រាស់ ឬ ការបំពានលើការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ ubet368 ឬ បណ្តាញផ្ញើសារនេះ។ ubet368 សង្ស័យថាអ្នកត្រូវបរាជ័យដើម្បីប្រព្រឹត្តតាមរយៈពេលដែលបាន ផ្តល់អោយនេះ ubet368 មានសិទ្ធិ បន្ថែមលើការលុបបំបាត់ហេតុអាក្រក់ ដែលមានភាពកកស្ទះ ឬ គណនី របស់អ្នកដែលមានមន្ទិលសង្ស័យជាមួយ ubet368 ដើម្បីធ្វើការស៊ើបអង្កេតបន្ថែមទៀត។ ប្រសិនបើវាត្រូវបាន បញ្ជាក់ថាអ្នកទទួលបរាជ័យលើការប្រព្រឹត្ត នៅរយៈពេលនៃការផ្តល់អោយ នេះបណ្តាលអោយមានការបញ្ចប់ សេវាកម្មជូនអ្នក ទាក់ទងនឹងគណនេយ្យរបស់អ្នក និង ប្រាក់ពិន័យដោយ ubet368 ដែលមានចំនួនក្នុង គណនេយ្យ។

 

2.8

អ្នកត្រូវផ្តល់ព័ត៌មានទៅអោយ ubet368 ដរាបណាវាមានហេតុផលសមស្រប ចំពោះកំហុសមួយចំនួនក្នុងការ ចំណាយ ដែលអ្នកបានទទួល ឬ ការបង់ប្រាក់ចំណាយ ubet368 និង កំហុសមួយចំនួនដែលមានព័ត៌មានក្នុង គណនេយ្យរបស់អ្នកដោយ ubet368 ដែលទទួលស្គាល់ពីកំហុស ដើម្បីដោះស្រាយជាមួយ ubet368 ដោយ អនុលោមជាមួយចំនុចលេខ 5 ខាងក្រោម។

 

2.9

អ្នកនឹងមិនត្រូវបានគេអនុញ្ញាតិ ឬ ផ្តល់សិទ្ធិដល់មនុស្សមួយចំនួន ឬ ភាគីទីបី (រួមមាន ការមិនកំណត់ចំពោះ អនីតិជន) ដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្ម ubet368 ការប្រើប្រាស់គណនីរបស់អ្នក ឬ ទទួលយកការឈ្នះដោយការ ជំនួសរបស់អ្នក។

 

2.10

អ្នកនឹងត្រូវធ្វើរបាយការណ៍មួយចំនួន និង ការឈ្នះជូនទៅអោយអាជ្ញាធរអោយបានត្រឹមត្រូវ ប្រសិនបើអ្នក មានមូលដ្ឋានក្នុងសាលាក្តី ដែលការឈ្នះអាចកាត់ពន្ធ បើមិនដូច្នោះទេគឺតំរូវអោយមានច្បាប់ជាការអះអាង បង្ហាញ និង ubet368 មិនគួរមាន ក្នុងមធ្យោបាយទទួលខុសត្រូវចំពោះការបរាជ័យរបស់អ្នក។

 

2.11

អ្នកយល់ព្រមសងសំណងអោយគ្រប់ចំនួន ការការពារ និង ការកាន់យក ubet368 ដោយមន្រ្តី អ្នកគ្រប់គ្រង កម្មករ អ្នកពិគ្រោះយោបល់ អ្នកណែនាំ ភ្នាក់ងារ និង អ្នកផ្គត់ផ្គង់ដែលមានផលប៉ះពាល់ នៅពេលដែលមាន តំរូវការឆាប់រហ័ស និង ការបដិសេធចំពោះខ្លឹមសារអះអាងមួយចំនួន បំណុល ការបំផ្លាញ ការខាតបង់ ថ្លៃដើម និង ការចំណាយ រួមមានថ្លៃច្បាប់ (ទាក់ទងនឹងទ្រឹស្តីនៃច្បាប់) កើតឡើងដោយការវិវាទរបស់អ្នក ចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ឬ ច្បាប់ និង បទបញ្ជាផ្សេងៗ ឬ បំណុលមួយចំនួនដែលកើតឡើងដោយការប្រើ ប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសាររបស់អ្នក ឬ ការប្រើប្រាស់ដំណើរការលើបណ្តាញផ្ញើសាររបស់មនុស្ស ដោយការប្រើ ប្រាស់ព័ត៌មានគណនេយ្យរបស់អ្នកអោយបានលំអិត។

 

3.

ព័ត៌មានគណនេយ្យ និង ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

 

3.1

3.1. អ្នកអាចកក់ប្រាក់ជាមួយ ubet368 ដោយប្រើវិធីសាស្រ្តអនុមត្តចំណាយជាមុន ដែលអាចទទួលយកបានក្នុង បណ្តាញផ្ញើសារ អ្នកត្រឹមតែកក់ប្រាក់បានហើយ និង ទទួលប្រាក់ដោយប្រើដំណោះស្រាយចំណាយដូចគ្នា ចំពោះក្រុមហ៊ុនដែលបានផ្តល់សិទ្ធិអោយដោយ ubet368 (“ដំណោះស្រាយលើការចំណាយដែលបានផ្តល់ អោយ”) បានប្រើប្រាស់ដើម្បីបង់មូលនិធិ លើកលែងពេលដែលអ្នកកក់ប្រាក់ប្រចាំខែដោយផ្ទាល់ជាមួយ ubet368 ។ ដំណោះស្រាយលើការចំណាយដែលបានផ្តល់អោយ មិនអាចបង្ហាញអោយឃើញទេ ដើម្បីជា សិទ្ធិទទួលបានមូលនិធិជំនួសអោយ ubet368 ដោយគ្មានរបាយការណ៍លាយល័ក្សអក្សរជាមុន ដើម្បីធ្វើ អោយមានប្រសិទ្ធិភាពចំពោះ ubet368 និង ដំណោះស្រាយលើការចំណាយដែលបានផ្តល់អោយបន្ថែម មិនមានក្នុងទីផ្សារ ការផ្សព្វផ្សាយ ការបោះពុម្ព ឬ ការលើកតំកើងពី ubet368 ឬ ការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ ubet368 ដោយគ្មានលិខិតលាយល័ក្សអក្សរពីមុនចំពោះ ubet368។

 

3.2

ដើម្បីដំណើរការសេវាកម្មលេងល្បែងភ្នាល់របស់ ubet368 អ្នកត្រូវតែជាអ្នកដែលបានចុះឈ្មោះមុនគេនៅក្នុង បណ្តាញផ្ញើសារ និង នៅពេលបើកគណនេយ្យ។

 

3.3

អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលទាក់ទងនឹង ubet368 លើការចុះឈ្មោះ និង វាជាតួនាទីរបស់អ្នក ដើម្បីធានាថាព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក គឺត្រូវបានរក្សាទុកមានភាពទាន់សម័យនៅលើបណ្តាញផ្ញើសារ ជាពិសេស អាស័យដ្ឋាន លេខទំនាក់ទំនង និង ការចំណាយ/ធនាគារអោយបានលំអិត (ប្រសិនបើបានដាក់ ពាក្យរួច)។ អ្នកត្រូវផ្តល់ព័តមានអោយបានពិតប្រាកដ នៅពេលបើកគណនេយ្យ និង ការបរាជ័យមិនអាចធ្វើ បាន ជាហេតុផលបង្កអោយមានវិវាទចំពោះលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន និង ការបង្ហាញឆាប់រហ័សនៃគណនេយ្យ លើប្រាក់ពិន័យដែលអាចទទួលយកបានក្នុងគណនេយ្យរបស់ ubet368។ អ្នកយល់ព្រមធ្វើការស្នើសុំដោយ ubet368 ដើម្បីផ្តល់ ubet368 ជាមួយឯកសារមួយចំនួនដើម្បីបញ្ជាក់ពីព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន ដែលអ្នកបានផ្តល់ អោយ ubet368 ។ អ្នកត្រូវបានផ្តល់សិទ្ធិដោយ ubet368 ដើម្បីប្រើប្រាស់មធ្យោបាយច្បាប់មួយចំនួន ដែល ubet368 មានការពិចារណាយ៉ាងសំខាន់ លើការបញ្ជាក់ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនដែលអ្នកបានផ្តល់អោយ ជាទំរង់ពី ការចុះឈ្មោះតាម online (“ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន”)។ ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនរួមមាន តំរូវការព័ត៌មានមួយចំនួនពីអ្នក នៅពេលដែលត្រូវបានត្រួតពិនិត្យដោយ ubet368 ដោយខ្លួនវាផ្ទាល់ និង ពាក្យចុះឈ្មោះដែលត្រូវបានផ្តល់ ជូន និង បានទទួលដោយ ubet368 អ្នកនឹងចាត់ទុកថាវាជាការចុះឈ្មោះរបស់អតិថិជនម្នាក់ (“ការចុះឈ្មោះ របស់អតិថិជន”)។ ubet368 មានសិទ្ធិបំរុងដើម្បីទទួលយក ឬ បដិសេធការចុះឈ្មោះដោយហេតុផលមួយ ចំនួន។ មានតែអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះប៉ុណ្ណោះ អាចប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់ ubet368 និង ការភ្នាល់ ដែលមានការកំណត់ ឬ ចំនួនថវិការដែលអាចទទួលយកបានក្នុងគណនេយ្យរបស់គេ។

 

3.4

អ្នកអាចបើកគណនីតែមួយប៉ុន្នោះលើបណ្តាញផ្ញើសារ និង ជាមួយ ubet368 ។ រាល់គណនីបន្ថែមដែលត្រូវ បានបើក អាចត្រូវបានបិទដោយ ubet368 ហើយចំនួនដែលមិនទាន់សងត្រូវជូនត្រលប់ទៅអោយអ្នកវិញ ឬ គណនីទាំងឡាយដែលត្រូវបានបន្លំ នៅពេលបញ្ចូលគណនី និង រួមបញ្ចូលគ្នាដោយ ubet368 ក្នុងករណីទាំង ពីររបស់ ubet368 ផ្ទាល់ និង ការប្រុងប្រយ័ត្នយ៉ាងហ្មត់ចត់។ អ្នកយល់ព្រមថា ubet368 អាចប្រើប្រាស់វិធី សាស្រ្តដែលមានហេតុផលដើម្បីពិនិត្យ ប្រសិនបើគណនីពីរឬច្រើនជារបស់អតិថិជនដូចគ្នា។


.

3.5

នៅពេលដែលអ្នកបានចុះឈ្មោះរួច អ្នកអាចមានឈ្មោះអ្នកប្រើប្រាស់ម្នាក់ (username) និង លេខសំងាត់ (password) (“ព័ត៌មានដំណើរការគណនី”) ដែលអ្នកបានប្រើប្រាស់ផ្ទាល់ខ្លួន។ វាជាតួនាទីរបស់អ្នកដើម្បី ធានាថាព័ត៌មានដំណើរការគណនី ត្រូវរក្សាការសំងាត់គ្រប់ពេល ហើយអ្នកអាចមានទំនួលខុសត្រូវទាំងស្រុង លើការប្រើខុស និង/ឬ ការមិនអនុញ្ញាតិអោយបង្ហាញព័ត៌មានដំណើរការគណនី ទៅអោយភាគីទីបីឡើយ។ ប្រសិនបើអ្នកខ្វល់ពីព័ត៌មានដំណើរការគណនីរបស់អ្នក ដែលត្រូវបានបង្កើតឡើងដោយអាចទទួលយកបាន សុវត្ថិភាពរបស់វា ត្រូវបានព្រមព្រៀង ឬ ដំណើរការដោយភាគីទីបី អ្នកអាចបញ្ជាក់ ubet368 ភ្លាមៗ នៅពេល ដែលព័ត៌មានដំណើរការគណនីថ្មីមួយទៀត ត្រូវបានផ្តល់អោយដោយ ubet368 ជូនអ្នក។ រាល់ការភ្នាល់ ឬ ការស្នើសុំទាំងឡាយ ដែលត្រូវបានបង្កើតនៅលើ online ជាកន្លែងដែលព័ត៌មានដំណើរការគណនីត្រូវបាន ប្រើប្រាស់ នឹងចាត់ទុកថាវាមានសុពលភាព និង ការភ្ជាប់អ្នកទៅនឹង ubet368 ។ បន្ទាប់ពីការកត់សំគាល់របស់ អ្នកលើ ubet368 ដែលព័ត៌មានដំណើរការគណនីរបស់អ្នក ត្រូវមានការព្រមព្រៀង និង គណនីដែលមាន មន្ទឹលសង្ស័យរបស់ ubet368 នឹងធ្វើការភ្នាល់ ឬ ធ្វើការស្នើសុំតាមរយៈ online ជាមួយព័ត៌មានដំណើរការ គណនី ត្រូវបានចាត់ទុកជាការបោះបង់ចោល។

 

3.6

ubet368 អាចតំរូវអោយអ្នកធ្វើការផ្លាស់ប្តូរលេខសំងាត់របស់អ្នក ឬ ព័ត៌មានដំណើរការគណនីពីពេលមួយ ទៅពេលមួយទៀត ឬ ubet368 មានការសង្ស័យសំរាប់គណនីរបស់អ្នក ប្រសិនបើ ubet368 មានហេតុផល ដើម្បីជឿជាក់ថា វាទំនងជាមានសុវត្ថិភាពនៅពេលមានការវិវាទគ្នា ឬ ការប្រើខុសលើបណ្តាញផ្ញើសារ។ ubet368 អាចមានភាពចាំបាច់ និង ការសំងាត់ផ្ទាល់ ការផ្លាស់ប្តូរព័ត៌មានដំណើរការគណនីរបស់អ្នក នៅពេល ដែលអ្នកមានការកត់សំគាល់ជាមុន។

 

3.7

ការរក្សាសុវត្ថិភាពអោយកាន់តែខ្ពស់ ដើម្បីការពារមូលនិធិរបស់អតិថិជន ubet368 អាចអនុវត្តការត្រួតពិនិត្យ សុវត្ថិភាពដោយចៃដន្យ។ អ្នកអាចទទួលយក ubet368 ក្នុងការរក្សាសិទ្ធិដើម្បីទទួលបានតំរូវការលើព័ត៌មាន បន្ថែម និង/ឬ ឯកសារមួយចំនួនដែលទទួលបានពីអ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់ពីអត្តសញ្ញាណរបស់អ្នក នៅពេលដែល អ្នកកាន់គណនីស្ថិតក្នុងស្ថានភាពត្រួតពិនិត្យសុវត្ថិភាព។

 

3.8

អ្នកគួរតែត្រួតពិនិត្យតុល្យភាពគណនីរបស់អ្នក រាល់ពេលនីមួយៗដែលអ្នកដំណើរការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើ សារ។ នៅពេលដែលមានស្ថានភាពដោយឡែកពីគ្នា ក្នុងតុល្យការគណនីរបស់អ្នក វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវ របស់អ្នកដើម្បីកត់សំគាល់ចំពោះ ubet368 ភ្លាមៗ ក្នុងឱកាសដែលលឿនបំផុតដោយឡែកពីគ្នា ក្នុងតុល្យការ គណនីរបស់អ្នក និង ការផ្តល់ ubet368 ដោយមានការកត់ត្រាពីប្រតិបត្តិការតាមកាលបរិច្ឆេទ នៅពេលដែល អ្នកបញ្ជាក់ពីតុល្យភាពគណនីចុងក្រោយរបស់អ្នក។ ubet368 មិនទទួលបានការកត់សំគាល់មួយចំនួនទេ ចំពោះគណនីរបស់អ្នកដែលមានភាពដាច់ឡែកពីគ្នា សម្រាប់ខែជាក់លាក់មួយក្នុងរយៈពេល ៣០ថ្ងៃ ពីថ្ងៃចុង ក្រោយដែលបានរៀបរាប់ពីខែមុន អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ប្រាក់ពិន័យ និង សេចក្តីអះអាងដាច់ដោយឡែកពីគ្នា ក្នុងតុល្យភាពគណនីរបស់អ្នក និង ការទទួលយកព័ត៌មានមួយចំនួនក្នុងគណនីរបស់អ្នក នៅចុងបញ្ចប់រយៈ ពេលដែលបានរៀបរាប់។

 

3.9

ubet368 មានសិទ្ធិបំរុងដើម្បីបិទ ឬ ពន្យាគណនីរបស់អ្នកដោយ ubet368 និង ផ្តល់មូលនិធិថ្មី ឬ ការបដិសេធ តុល្យភាពគណនីដែលបានរៀបរាប់ ចំពោះការសំងាត់ ubet368 ដោយគ្មានការពន្យល់បន្ថែម និង ដោយគ្មាន លិខិតកត់សំគាល់អំពីអ្នក។ ក្នុងហេតុការណ៍នេះ ម្យ៉ាងវិញទៀត អ្នកពូកែលេងល្បែងភ្នាល់នឹងត្រូវមាន កិត្តិយស ដែលបានផ្តល់អោយអ្នកមានទីតាំងត្រឹមត្រូវសំរាប់ធ្វើការភ្នាល់ ដោយអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌ មួយចំនួន។

 

3.10

អ្នកអាចដកប្រាក់ពីគណនីរបស់អ្នកដែលបានផ្តល់អោយ ដោយមានតុល្យភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងគណនីរបស់អ្នក ហើយការដកប្រាក់ត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយ ubet368 ដោយអនុលោមទៅតាមសៀវភៅណែនាំដែលបានផ្តល់ អោយសំរាប់ដកប្រាក់ ប្រសិនបើមាន វាអាចមាននៅបណ្តាញផ្ញើសារ។

 

3.11

អ្នកអាចលុបគណនីរបស់អ្នកចោលដោយ ubet368 រាល់ពេលបញ្ជាក់ពី ubet368 ក្នុងការសរសេរពីគោល បំណងរបស់អ្នកដើម្បីធ្វើវា ដោយទាក់ទងជាមួយយើងតាមរយៈ cs@ubet368.com ។ ប្រសិនបើអ្នកសំរេច ចិត្តលុបគណនីរបស់អ្នកដោយ ubet368 អ្នកត្រូវតែឈប់ប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារភ្លាម។ បន្ទាប់ពីការកត់ សំគាល់ដោយ ubet368 ដែលគណនីរបស់អ្នកត្រូវបានលុបចោល ដែលនឹងមានការភ្នាល់ ឬ ការស្នើសុំបង្កើត online ជាមួយគណនីដែលត្រូវបានបោះបង់ចោល អ្នកនឹងបន្តទទួលខុសត្រូវរាល់សកម្មភាពមួយចំនួន ក្នុងគណនីរបស់អ្នក រហូតដល់មានការបញ្ជាក់ពីការលុបគណនីពី ubet368 ។

 

3.12

វាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដើម្បីរក្សាគណនីរបស់អ្នកអោយបានល្អជាមួយ ubet368។ ក្នុងការផ្តល់អោយនេះ អ្នកត្រូវចាក់សោរក្នុងបណ្តាញផ្ញើសារ និង ការទទួលអត្ថប្រយោជន៍ពីការផ្តល់សេវាកម្ម ubet368 ក្នុងរយៈ ពេល១២ខែ ដើម្បីរក្សាគណនីអោយមានសកម្ម។ ប្រសិនរបស់អ្នកអសកម្មមិនដាច់រយៈពេល១២ខែ ឬ ច្រើនជាង ubet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបិទគណនីរបស់អ្នកដោយ ubet368 ហើយអ្នកយល់ព្រមបង់ប្រាក់ពិន័យ រាល់តុល្យការដែលមិនទាន់សង និង ខ្លឹមសារអះអាងមួយចំនួនប្រឆាំងនឹង ubet368។

 

3.13

ubet368 អាចពន្យាពេល ឬ លុបចោលគណនីរបស់អ្នកគ្រប់ពេល ប្រសិនបើអ្នកមានការវិវាទទាក់ទងនឹង កាតព្វកិច្ចរបស់អ្នក ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌនេះ។ ក្នុងករណីដែលអ្នកមានវិវាតខាងសម្ភារៈ ដែលបាន ផ្តល់អោយមួយចំនួនទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន នៅពេលមានការត្រួតពិនិត្យដោយ ubet368 ផ្ទាល់ និង ការសំងាត់ជាក់ស្តែង ubet368 រក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង និង ការលុបចោលរឿងអាក្រក់តវ៉ាអ្នកដែលមានចែង ក្នុងលក្ខខណ្ឌ និង ច្បាប់ដែលមានចែង។ ច្រើនជាងនេះទៅទៀត ubet368 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីឃាត់មូលនិធិដែល មិនទាន់សងពីអ្នក ទុកជាការធានាលើកាតព្វកិច្ចរបស់អ្នកដែលមាន និង/ឬ រាល់បំណុលមួយចំនួនកើនឡើង ពីការវិវាទដែលបានរៀបរាប់រួចក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។

 

4.

រយៈពេលភ្នាល់ដែលអាចទទួលយកបាន

 

4.1

ubet368 ទទួលតែការភ្នាល់ប៉ុន្នោះពីអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះតាម online ផ្ញើតាមរយៈបណ្តាញផ្ញើសារ។

 

4.2

អ្នកត្រូវកំណត់ពីទីតាំងភ្នាល់ ប្រសិនបើអ្នកគឺជាអតិថិជនដែលបានចុះឈ្មោះរួច នៅលើបណ្តាញផ្ញើសារ និង ការភ្នាល់របស់អ្នក ត្រូវចាត់ទុកជាទីតាំងជំនួសពីសាលាក្តី សំរាប់ Internet Protocol Address ដែលបាន កត់ត្រាដោយ VBET ជាទីកន្លែងដែលអ្នកកំពុងដំណើរការតាមបណ្តាញផ្ញើសារ។ ការភ្នាល់គឺត្រូវចាត់ចូល ជាការទទួលយក នៅពេលដែលវាត្រូវបានទទួលយក និង ការកត់ត្រាដោយអ្នកបម្រើលេងល្បែង ubet368 នៅសាលាក្តីជាទីកន្លែង ដែលអ្នកបម្រើលេងល្បែង ubet368 ស្ថិតនៅ។ ubet368 នឹងកត់សំគាល់ថាអ្នកប្រើ ប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារនៅពេលមានការផ្នាល់ ត្រូវបានទទួលស្គាល់ និង កត់ត្រាដោយ ubet368 ដោយ អនុលោមដូចចំនុចខាងលើ។ ការលេងល្បែងភ្នាល់ គឺត្រូវចាត់ទុកជាការបំពេញ នៅពេលមានការទទួល ស្គាល់ និង ការកត់ត្រាក្នុងសាលាក្តីជាកន្លែងបម្រើការលេងល្បែងរបស់ ubet368 ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅ ហើយអ្នកអាចត្រូវបានកត់សំគាល់ ដូចជាការទទួលយក និង ការកត់ត្រាដែលបានរៀបរាប់ ដោយអនុលោម ទៅនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។

 

4.3

នៅពេលដែលអ្នកបានជំនួសដោយជោគជ័យលើការលេងល្បែភ្នាល់តាមបណ្តាញផ្ញើសារ អ្នកនឹងទទួលបាន ការទទួលស្គាល់តាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច (កំណត់សំគាល់) ដោយមានការបញ្ជាក់ការទទួលស្គាល់ និង កត់ត្រាការលេងល្បែងភ្នាល់ដោយ ubet368 ។

 

4.4

ការភ្នាល់នឹងត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈ ប្រសិនបើវាមិនត្រូវបានរួមបញ្ជូលយ៉ាងពេល រួមមាន ប៉ុន្តែមិនកំណត់ ពីចំងាយ ជាកន្លែងដែលការភ្នាល់ត្រូវបានប្រគល់អោយ ឬ បង្អាក់ក្នុងកំឡុងពេលមានបញ្ហាបច្ចេកទេស។

 

4.5

អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយលុបចោល ឬ ផ្លាស់ប្តូរការភ្នាល់របស់អ្នក នៅពេលដែលការភ្នាល់ទាំងនេះត្រូវ បានជំនួស ទទួលយក និង កត់ត្រាដោយ ubet368 និង ubet368 គ្មានកាតព្វកិច្ចលុបចោលការភ្នាល់ដែលមាន ទីតាំងមានសុពលភាព ការទទួលយក និង ការកត់ត្រាដោយអនុលោមជាមួយលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ។ ប្រសិនបើ មានជំលោះទាក់ទងនឹងទីតាំងនៃភ្នាល់ អ្នកអាចកត់សំគាល់ដោយ ubet368 មុនពេលបញ្ចប់ការទទួលយក ការភ្នាល់ និង/ឬ មុនពេលមានព្រឹត្តិការណ៍ ដែលការជំនួសការភ្នាល់កើតឡើង។ ubet368 អាចស៊ើបអង្គេត ជំលោះដែលកើតមានឡើង និង ការដោះស្រាយដោយមានហេតុផលផ្ទាល់ និង ការសំងាត់ផ្ទាល់។

 

4.6

ដើម្បីការពារអត្រាការប្រាក់របស់អ្នក និង ubet368 រាល់ប្រតិបត្តិការអេឡិចត្រូនិច នឹងត្រូវបានកត់ត្រាដោយ ubet368 ។ នៅពេលជំលោះកើតឡើង ហើយមិនអាចដោះស្រាយបានដោយការគ្រប់គ្រង ubet368 ការកត់ ត្រាដែលទាក់ទង នឹងត្រូវបានប្រើប្រាស់ជាភស្តុតាងក្នុងការជំលោះ។ អ្នកត្រូវយល់ព្រមថា ការកត់ត្រានឹងផ្តល់ សិទ្ធិចុងក្រោយក្នុងការដោះស្រាយជំលោះ ដែលជាការពិតហើយជាក់ស្តែង និង ការដោះស្រាយជំលោះជា បណ្តឹងសើរើចុងក្រោយមួយ។

 

4.7

ubet368 មានសិទ្ធិបំរុងដើម្បីពន្យា ឬ ហាមឃាត់ការលេងល្បែងភ្នាល់បន្ថែម នៅលើទីផ្សារគ្រប់ពេល ដោយគ្មានការកត់សំគាល់ជាមុនចំពោះអ្នកដោយ ubet368 ផ្ទាល់ និង ការសំងាត់ជាក់លាក់។ នៅពេលដែល ទីផ្សារមួយ គឺត្រូវបានពន្យា ឬ ដំណើរការហាមឃាត់ រាល់ការព្យាយាមចូលលេងល្បែងភ្នាល់ នឹងត្រូវបាន បដិសេធចោល។

 

4.8

ubet368 មានសិទ្ធិបំរុងផ្ទាល់ និង ការសំងាត់ជាក់លាក់ ហើយដោយគ្មានការពន្យល់ផ្តល់អោយអ្នក ដើម្បី បដិសេធការភ្នាល់ ឬ ផ្នែកនៃការភ្នាល់ដោយគ្មានការពន្យល់ និង/ឬ ការពន្យា ឬ ការបិទគណនីមួយគ្រប់ពេល មានហេតុផល ប្រសើបើវាមានការជឿជាក់សមហេតុផល ដែលមានការប្រើប្រាស់គណនីបន្ត ធ្វើអោយមាន ការបំផ្លាញ ឬ ការខាតបង់គ្រប់យ៉ាងចំពោះអ្នក ឬ ubet368 ឬ ក្នុងពេលស៊ើបអង្គេតការវិវាទលើលក្ខខណ្ឌមួយ ចំនួន ច្បាប់ និង បទបញ្ជា ឬ គោលការណ៍ឯកសិទ្ធិ ប្រសិនបើ ubet368 បានបញ្ជាក់ពីការវិវាទក្នុងលក្ខខណ្ឌ ទាំងនេះ ឬ ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការរិះគន់។

 

4.9

ubet368 មិនទទួលយកការបរាជ័យក្នុងការទទួលខុសត្រូវ រាល់ឧបករណ៍ទាំងឡាយ ឬ ទូរគមនាគមន៍ដែល ការពារទីតាំងត្រឹមត្រូវ ការទទួលយក ការកត់ត្រា ឬ ការកត់សំគាល់លើការភ្នាល់។

 

4.10

ubet368 មិនមានហេតុការណ៍មួយចំនួនទេ ការទទួលខុសត្រូវរាល់ការបំផ្លាញ ឬ ការខាតបង់ដែលបានចាត់ ទុក ឬ ការនិយាយងាយៗដែលមានផលប៉ះពាល់ ឬ បង្កឡើងដោយបណ្តាញផ្ញើសារ ឬ បរិបទរបស់វា ការរួម បញ្ចូលដោយគ្មានការកំណត់ ការពន្យាពេល ឬ ការរំខានក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬ ការបញ្ជូន ការបរាជ័យលើ បណ្តាញទំនាក់ទំនង ការប្រើប្រាស់របស់មនុស្ស ឬ ការប្រើប្រាស់ខុសបណ្តាញផ្ញើសារ ឬ បរិបទ ឬ កំហុស មួយចំនួន ឬ ការបំភ្លេចចោលក្នុងបរិបទដែលមានការទាក់ទង។

 

4.11

ការលេងល្បែងភ្នាល់ នឹងមិនត្រូវបានទទួលយកដើម្បីធ្វើការផ្សព្វផ្សាយមានពេលកំណត់ រហូតដល់ការភ្នាល់ ត្រូវបានទទួលយក (“ពេលកំណត់”) ចំពោះព្រឹត្តិការណ៍ដែលបានផ្តល់អោយ។ ពេលកំណត់ គឺត្រូវបានចាត់ ចូលជាការរួមបញ្ចូលដោយសេចក្តីយោង ដែលមានក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ហើយអ្នកយល់ព្រមធ្វើ។ ប្រសិន បើការភ្នាល់គឺត្រូវបានទទួលយកដោយការធ្វេសប្រហែស បន្ទាប់ពីពេលកំណត់ ការភ្នាល់នឹងត្រូវចាត់ទុកជា មោឃៈ និង ubet368 មានសិទ្ធិបំរុង មិនទទួលយកការភ្នាល់។

 

4.12

ការលេងល្បែងភ្នាល់ បានជំនួសដោយប័ណ្ណឥណទាន ឬ ឥណពន្ធ ដែលមិនមានសុពលភាពរហូតដល់ ubet368 (ឬ ការផ្តល់សិទ្ធិលើដំណោះស្រាយនៃការចំណាយ) បានទទួលយកការចំណាយពេញ ដែលមាន ប្រធានបទទាក់ទងនឹងចំនុច 4.2 ខាងលើ។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ ដែលអ្នកបានជំនួសការភ្នាល់មុនពេលចំណាយ គ្រប់គ្រាន់ បន្ទាប់មកការភ្នាល់ ត្រូវបានចាត់ទុកជាមោឃៈដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

 

4.13

គណនីរបស់អ្នក ត្រូវតែមានតុល្យភាពមូលនិធិវិជ្ជមានមួយ បង្ហាញអោយឃើញពីចំនួនលើស ដើម្បីអ្នកអាច ជំនួសការលេងល្បែងភ្នាល់។ បើមិនដូច្នោះទេ ការលេងល្បែងភ្នាល់ នឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិ។

 

4.14

រាល់ការបង្ហាញតម្លៃ/ បណ្តាញ នៅលើបណ្តាញផ្ញើសារ បដិសេធភាពផ្សេងគ្នា ប៉ុន្តែការរួមបញ្ចូលពេលវេលា សំរាប់ការភ្នាល់ត្រូវបានជំនួស ការទទួលយក និង ការកត់ត្រាដោតអនុលោមទៅលើចំនុច 4.2 ខាងលើ។ ubet368 មានការរក្សាសិទ្ធិផ្ទាល់ខ្លួនគ្រប់បែបយ៉ាង និង ការសំងាត់ផ្ទាល់ដោយគ្មានការពន្យល់ ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ ចំនួនលើស តំលៃ ឬ ព័ត៌មានមួយចំនួនទៅលើប្រភេទនៃការភ្នាល់ ទីផ្សារ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមានគ្រប់ ពេលដោយគ្មានការកត់សំគាល់ ។ ubet368 អាចរក្សាសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាងលើការសំងាត់ផ្ទាល់ ដើម្បីទុកជាមោឃៈ ឬ ការបដិសេធលើការភ្នាល់ដែលមានផលប៉ះពាល់គ្រប់ពេល ឬ ដើម្បីកែប្រែកំហុសនៅពេលដែលមានការធ្វើ ខុស ការបំភ្លេចចោល ឬ កំហុសដែលខុសច្រើន តំលៃ ឬ ព័ត៌មានមួយចំនួនលើប្រភេទនៃការភ្នាល់ ទីផ្សារ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនដែលបានបង្ហាញ។ ubet368 នឹងជំនួសការកត់សំគាល់ជាក់ស្តែងនៅលើបណ្តាញ ផ្ញើសារក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតមាន។

 

4.15

ចំនួនភ្នាល់តិចតួច ដែលអ្នកអាចលេងនៅលើទៅផ្សារ ឬ ព្រឹត្តិការណ៍ផ្សេងៗ ដោយយោងលើប្រភេទនៃការ ភ្នាល់ជាក់ស្តែង និង ការផ្លាស់ប្តូរដោយគ្មានការកត់សំគាល់ជាមុន នៅ ubet368 ផ្ទាល់ និង ការសំងាត់ជាក់ ស្តែង។

 

4.16

អ្នកអាចទទួលស្គាល់ និង យល់ព្រម ថាគណនីរបស់អ្នកជាមួយ ubet368 គឺមិនមានគណនីធនាគារមួយទេ ដូច្នោះហើយវាមិនមានអ្នកដែលត្រូវធានារ៉ាប់រង ការធានា ការឧបត្ថម្ភ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ ការការពារដោយ ការកក់ប្រាក់ ឬ ប្រព័ន្ធធានាសុវត្ថិភាពធនាគារ ឬ ដោយប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពស្រដៀងគ្នាផ្សេងទៀត។ រាល់ប្រាក់ដែលបានកក់ជាមួយ ubet368 ក្នុងគណនីរបស់អ្នក អាចទទួលបានការប្រាក់មួយចំនួន។ នៅពេល ដែលយើងមិនបានផ្តល់ការការពារជាក់លាក់ សំរាប់លុយដែលត្រូវបានកក់ក្នុងគណនីរបស់អ្នកក្នុងព្រឹត្តិ ការណ៍ ដែលពួកយើងគ្មានប្រាក់សង។

 

5.

ការអនុវត្ត ubet368 និង ការកំណត់ពីបំណុល

 

5.1

ការឈ្នះនឹងទទួលបានឥណទាន ឬ ការបង្ហាញពីការខាតបង់គណនីរបស់អ្នក ដោយការបញ្ជាក់លទ្ធផល ចុងក្រោយដែលទាក់ទង ការមានហេតុផលសមស្រប ប្រភព (ក្នុងករណីនៃព្រឹត្តិការណ៍កីឡា ដែលជាកីឡា គ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯង)។

 

5.2

មូលនិធិត្រូវបានចាត់ទុកជាឥណទាន ឬ ឥណពន្ធពីគណនីដែលមានការខុសរបស់អ្នក វាជាតួនាទីរបស់អ្នក ដើម្បីបញ្ជាក់កំហុសរបស់ ubet368 ដោយគ្មានការពន្យាពេល។ រាល់ការបូកឥណទានជួនអ្នកក្នុងកំឡុងពេល មានកំហុស នឹងត្រូវបានគេចាត់ទុកថាអស់សុពលភាព ហើយត្រូវបញ្ជូនត្រលប់ទៅ ubet368 ។ អ្នកមិនអាច បោះបង់ ឬ ជំនួសការភ្នាល់ដោយប្រើប្រាស់ឥណទានមូលនិធិទៅនឹងគណនីរបស់អ្នកដែលមានកំហុស និង ubet368 អាចរក្សាសិទ្ធិធ្វើមោឃៈ និង ប្រតិបត្តិការមួយចំនួន (រួមមានការភ្នាល់) ទាក់ទងមូលនិធិទាំងនោះ។ អ្នកយល់ព្រមសងត្រលប់នូវមូលនិធិឥណទានដែលមានការភាន់ច្រឡំ ដែលអ្នកបានដកយក និង ការយក ឈ្នះពីការភ្នាល់ ជំនួសដោយការប្រើប្រាស់មូលនិធិឥណទានដែលមានការភាន់ច្រលំ។

 

5.3

ubet368 នឹងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះរាល់ការរៀបចំអក្សរពុម្ព បច្ចេកទេស ឬ កំហុសមនុស្សក្នុងការផ្ញើចំនួន លើស និង/ឬ ការរារាំង។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានកំហុស ubet368 រក្សាសិទ្ធិបំរុងដែលមានការសំងាត់ផ្ទាល់ ដើម្បីធ្វើអោយមានមោឃៈ លើការភ្នាល់ដែលមានឥទ្ធិពលគ្រប់ពេល ដើម្បីកែពីកំហុស។

 

5.4

ubet368 ក្នុងការលៈទេសៈដែលមិនមានការទទួលខុសត្រូវចំពោះបំណុល កិច្ចសន្យា កំហុសស្រាល ឬ បើមិនដូច្នោះទេ (ឬ ទ្រឹស្តីមួយចំនួននៃច្បាប់) សំរាប់ការបំផ្លាញ ឬ ការខាតបង់ដោយផ្ទាល់ ឬ ដោយប្រយោល តាមលក្ខណះធម្មជាតិ ដោយគ្មានការកំណត់ ដែលត្រូវបានចាត់ទុក ឬ ការនិយាយងាយៗដែលបានទទួល លទ្ធផល ឬ ការបង្កដែលកើតឡើងដោយការប្រើប្រាស់បណ្តាញ ឬ បរិបទដែលរួមបញ្ចូល ប៉ុន្តែវាមិនមានការ កំណត់ទេចំពោះកំហុស ភាពមិនប្រាកដប្រជា ឬ ភាពមានន័យមិនច្បាស់លាស់ក្នុងបណ្តាញផ្ញើសារ ឬ បរិបទ របស់វា ការមិនដំណើរការ ការពន្យាពេល ឬ ការបង្អាក់ក្នុងប្រតិបត្តិការ ឬ ការបញ្ជូន ការបរាជ័យក្នុងបណ្តាញ ទំនាក់ទំនង ចំពោះមនុស្សមួយចំនួន ការប្រើប្រាស់ ឬ ការប្រើខុសនៃបណ្តាញផ្ញើសារ ឬ បរិបទរបស់វា រាល់កំហុសមួយចំនួន ឬ ការបំភ្លេចចោលក្នុងបរិបទ ការបំផ្លាញដែលមានការខាតបង់ក្នុងការធ្វើអាជីវកម្ម ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ ការបង្អាក់អាជីវកម្ម ការបាត់បង់ព័ត៌មានអាជីវកម្ម ឬ ការខូចខាតប្រាក់កាស ឬ ការខាតបង់ ឬ ការបំផ្លាញ (នៅពេលដែលអ្នកបានបញ្ជាក់ ubet368 មានការខាតបង់ ឬ ការបំផ្លាញ)។

 

5.5

ubet368 មិនទទួលខុសត្រូវលើការវិវាទទាក់ទងនឹងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ដែលបានបង្កឡើយដោយកាលៈ ទេសៈនានា ដោយមានការគ្រប់គ្រងដោយសមហេតុសមផល។

 

5.6

ubet368 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីដកប្រាក់លើការប្រើប្រាស់បណ្តាញ ឬ សមាសធាតុមួយចំនួនគ្រប់ពេល និង ការសន្សំ ចំពោះសិទ្ធិគ្រប់យ៉ាង ហើយអ្នកអាចបង់ប្រាក់កក់មូលនិធិលើស ទៅក្នុងគណនីរបស់វាវ ubet368 នឹងមិន ទទួលខុសត្រូវជូនអ្នកទេក្នុងមធ្យោបាយ ដែលកើតឡើងដោយសកម្មភាពនីមួយៗ។

 

6.

ការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារ (Website)

 

6.1

ដោយមិនមានការកំណត់ពីសមត្ថភាពរបស់វា ក្នុងការផ្លាស់ប្តូរការលុបបំបាត់ផលអាក្រក់ ubet368 អាចធ្វើ បានដោយផ្ទាល់ និង ការសំងាត់ជាក់លាក់។ ការពង្រឹងសមត្ថភាពរបស់អ្នក ដើម្បីប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារ ការសង្ស័យ ឬ ការបញ្ចប់គណនីរបស់អ្នក ការមោឃៈរាល់ការភ្នាល់ ប្រាក់ពិន័យ ឬ ការបដិសេធមូលនិធិ ចោល ប្រសិនបើ ubet368 មានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីជឿ ឬ ការសង្ស័យ ដោយការដោះស្រាយរបស់អ្នក ជាមួយ ubet368 រួមមានសកម្មភាពដែលមានការបោកបន្លំ ការប្រព្រឹត្តខុស ឬ ទាក់ទងនឹងលុយដែលបាន ចំណាយលើថ្លៃបោកគក់។ អ្នកអាចទទួលស្គាល់ថា ប្រសិនបើអ្នកប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារ ដែលមានការ វិវាទចំពោះតំបន់មួយចំនួន ឬ ច្បាប់របស់រដ្ឋ ដូចជាការមិនកំណត់ ការបោកបន្លំ ឬ ការចំណាយលុយក្នុងការ បោកអ៊ុត ការចំណាយនានាដែលអ្នកបានបង្កើតឡើង ជាមួយ ubet368 អាចទទួលខុសត្រូវដើម្បីសងប្រាក់ ពិន័យ ឬ ភាពកកស្ទះដោយ ubet368 ។ ដើម្បីពង្រឹងការប្រើប្រាស់ច្បាប់ដែលបានផ្តល់អោយ ubet368 មិនអាចទទួលខុសត្រូវជូនអ្នកបានទេ ដូចជាការចំណាយ ដែលវាបង្ហាញអោយឃើញពីបំណុលមួយចំនួន ចំពោះអ្នកជាទីកន្លែងដែល ubet368 គឺត្រូវបានតំរូវអោយមានការផ្តល់ព័ត៌មាន ឬ ឯកសារទាក់ទងនឹង បទបញ្ជាផ្សេងៗរបស់អាជ្ញាធរ។

 

6.2

ubet368 រក្សាសិទ្ធិដើម្បីបដិសេធចំពោះការលេងល្បែងភ្នាល់មួយចំនួន បង្កើតឡើងដោយ និង/ឬ ការបដិសេធចំណាយ មនុស្សមួយចំនួន ក្រុមមនុស្ស ឬ អង្គភាពស្របច្បាប់ សំណែងក្នុងការប្រគុំតន្រ្តី ឬ គណៈកម្មការម្នាក់ដើម្បីបោកបញ្ឆោត ubet368 ក្នុងពេលផ្តល់លទ្ធផលនៃការស៊ើបអង្គេតដោយ អាជ្ញាធរបាន យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។

 

6.3

អ្នកយល់ព្រមសងសំណងអោយ ubet368 ដែលមានចៅហ្វាយ កម្មករ ម្ចាស់ភាគហ៊ុន ការពិគ្រោះយោបល់ និង ការណែនាំចំពោះការបាត់បង់ និង ការបំផ្លាញមានការឈឺចាប់ដោយសារវា ដែលជាលទ្ធផលនៃការលួច បន្លំ ឬ ការជឿជាក់សមហេតុផល ដែលថាមានការលួចបន្លំ និង/ឬ ការចំណាយលុយលើថ្លៃបោកអ៊ុត។ ការបដិសេធចោល និង ការសងប្រាក់ពិន័យ និង សេចក្តីអះអាងសំរាប់ការខាតបង់ ឬ ការបំផ្លាញកាន់តែមាន ច្រើនឡើងចំពោះអតិថិជនដែលជាប់ទាក់ទង និង/ឬ ជាមួយការជឿជាក់លើ ubet368 ដោយជាប់ទាក់ទង ជាមួយការលួចបន្លំ និង ការប្រព្រឹត្តខុស។

 

6.4

“ការប្រព្រឹត្តខុស” និង/ឬ “ការលួចបន្លំ” អាចមានប៉ុន្តែមិនកំណត់ដើម្បីទទួលបានការខិតខំប្រឹងប្រែងដែលមាន ការជៀសវាងលក្ខខណ្ឌទាំងនេះ ច្បាប់ និង បទបញ្ជាផ្សេងៗ គណនីផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងតំរូវការរបស់អ្នកលេងម្នាក់ ការកំណត់លើល្បែងភ្នាល់ ការកំណត់លើការឈ្នះ ការទទួលយក ការមិនផ្តល់សិទ្ធិប្រើប្រាស់នៃព័ត៌មាន ដំណើរការគណនី គណនី ឬ គណនីរបស់ភាគទីបី ព្យាយាមជៀសវាង ឬ ឆ្លងកាត់ម៉ាស៊ីនសុវត្ថិភាពដែលអាច ទទួលយកបាន លើការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារ ឬ ប្រព័ន្ធឬបណ្តាញរបស់ ubet368 ការប្រព្រឹត្តខុស ការពិគ្រោះយោបល់ ឬ ការទទួលស្គាល់ការផ្ទេមូលនិធិ ពីគណនី ឬ មូលនិធិរបស់ភាគីទីបី ដែលជាម្ចាស់មិន ស្របច្បាប់ រាល់សកម្មភាព ឬ ការបំភ្លេចការប្រើប្រាស់បណ្តាញផ្ញើសារនៃការផ្តល់សេវាកម្មរបស់ ubet368 ដែលធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់តិចតួចដល់ ubet368 ឬ ភាគីទីបី ការផ្តល់ព័ត៌មានខុស ការផ្ទេមូលនិធិក្នុងការ លេងល្បែងភ្នាល់ និង សកម្មភាពនានា និង/ឬ ការបំភ្លេចចោលជាមួយ ubet368 ដោយមានហេតុផលដែល ចាត់ទុកថាជាការលួចបន្លំ និង/ឬ ការប្រព្រឹត្តខុស។

 

7.

ច្បាប់ទូទៅ និង ច្បាប់ទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ជាក់លាក់

 

7.1

ចំពោះ Online Sportsbook មានរយៈពេលដែលយើងត្រូវគ្រប់គ្រងរួមមានដូចខាងក្រោមៈ

 

7.1.1

“Online Sportsbook” មានន័យថាជាប្រព័ន្ធលេងល្បែងភ្នាល់តាមអ៊ីនធឺណែតរបស់ ubet368 នៅលើ បណ្តាញផ្ញើសារដែលមានសេវាកម្មទាក់ទងគ្នា និង សកម្មភាពលេងល្បែងនៅពេលមានការស្នើសុំ និង ផ្ញើទៅកាន់ http://www.ubet368.com ដែលមានប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ទេ online sportsbook, online casino និង/ឬ online bingo hall និង/ឬ online poker room និង/ឬ ល្បែងឈ្លានពាន jackpot និង/ឬ ល្បែងដទៃទៀតដែលអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំបាន។ “Software” មានអាជ្ញាប័ណ្ណខាង Software ទៅ ubet368 រួមមានឯកសារទិន្នន័យ ឬ កម្មវិធី ឬ អត្ថបទដទៃទៀតដើម្បីប្រើប្រាស់ វាតំរូវ អោយមានដំណើរការ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ អត្ថប្រយោជន៍ដែលបានផ្តល់ដោយអ្នក ពីការបង្កភាពងាយ ស្រួលក្នុងការប្រើបណ្តាញ ផ្ញើសារ ដើម្បីចូលរួមក្នុង Online Sportsbook ។

 

7.1.2

ubet368 ផ្តល់អោយអ្នកដោយផ្ទាល់ មិនមានសិទ្ធិផ្តាច់មុខ និង សិទ្ធិមិនអាចផ្លាស់ប្តូរបានដើម្បីប្រើប្រាស់ Software សំរាប់ការចំណាយក្នុង Online Sportsbook និង ការលេងល្បែង online ដទៃទៀត ដោយអនុលោមទៅតាមមាត្រាមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

7.1.2.1

អ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតិអោយៈ

 

ដំណើរការ ឬ ផ្ទុក Software នៅលើ Server នៃឧបករណ៍បណ្តាញដទៃទៀត ឬ បង្កើត Software ដែល អាចទទួលយកបានជាជំហានៗ ដោយផ្ញើទំរង់មួយចំនួននៃ bulletin Board សេវាកម្ម online ឬ ការចុច ទីតាំង ឬ បណ្តាញទៅកាន់មនុស្សដទៃទៀត; ការផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណបន្ត ការផ្លាស់ប្តូរ ការជួល កិច្ចសន្យា ការផ្ទេរ ឬ ការថតចំលង (លើកលែងតែ បញ្ហាមួយ ចំនួនដែលបានផ្តល់អោយក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ) អាជ្ញាប័ណ្ណប្រើប្រាស់ Software ឬ ការថតចំលងចែក ចាយ Software ការបកប្រែ ការបញ្ចូនវិស្វករ ការចងក្រង ការរើចេញ ការបញ្ជាក់ ការបង្កើតការងារដែល ចំលងគេ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ ការបញ្ជាក់លើ Software; ការថតចំលង ឬ បកប្រែឯកសារអ្នកប្រើប្រាស់មួយចំនួនដែលបានផ្តល់អោយតាម “online” ឬ អេឡិចត្រូ និច ការបញ្ចូនវិស្វករ ការចងក្រង ការរើចេញ ការបញ្ជាក់ ការផ្លាស់ប្តូរ ការបកប្រែ ការព្យាយាមមួយចំនួន ដើម្បីស្វែងរកប្រភពទាក់ទងរដ្ឋប្បវេណីនៃ Software ឬ ការបង្កើតការងារដែល ចំលងគេទាំងស្រុង ឬ ផ្នែកនីមួយៗនៃ Software; ការចុចចូលក្នុង ការដំណើរការ ឬ ការព្យាយាមចូល ឬ ការដំណើរការ ឬ បើមិនដូច្នោះទេ ដោយការឆ្លង កាត់ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរបស់ពួកយើង ឬ ការជ្រៀតជ្រែកមួយចំនួន (រួមមាន ប៉ុន្តែមិនត្រូវបានកំណត់ មនុស្សយន្ត និង ឧបករណ៍ស្រដៀងគ្នា) ជាមួយ Online Sportsbook ឬ តាមបណ្តាញផ្ញើសារ ឬ ការព្យាយាមធ្វើអោយមានការផ្លាស់ប្តូរ Software និង/ឬ រូបភាពនីមួយៗ ឬ សមាសភាពដែលបានផ្តល់ឱ្យ ការចែកផ្សព្វផ្សាយសេវាកម្មនិងព្រឹត្តិការណ៍វីដេអូនៅលើវេបសាយឱ្យបុគ្គលផ្សេងទៀត និងការផ្ទេរ ឬបើមិនដូច្នេះទេការដាក់បង្ហាញប្រកាសលើបណ្តាញទំនាក់ទំនងសង្គមណាមួយឬសេវាដែលអាចមានដំណើរការចូលដោយភាគីទីបីណាមួយ "។

 

7.1.2.2

អ្នកមិនអាចមាន Software ផ្ទាល់ខ្លួនទេ។ Software គឺត្រូវជារបស់ផ្ទាល់ខ្លួន និង សិទ្ធិផ្តាច់មុខរបស់ ភាគីទីបី ជាអ្នកផ្តល់ Software ubet368 (“អ្នកផ្តល់ Software”)។ ឯកសារ Software និង ubet368 ដែល បានផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណជូន ubet368 ជាផលិតផលផ្ទាល់ខ្លួននៃអ្នកផ្តល់ Software និង ការពារដោយឆ្លងកាត់ ការរក្សាសិទ្ធិ។ ការប្រើប្រាស់ Software មិនផ្តល់អោយអ្នកធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទាល់ខ្លួនឡើយ នៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញា ក្នុង Software ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះ មានការផ្តល់ជូនអោយប្រើប្រាស់អាជ្ញាប័ណ្ណដើម្បីប្រើ Software ។

 

7.1.2.3

Software គឺត្រូវបានផ្តល់អោយប្រើប្រាស់ ដោយគ្មានដីការហាមឃាត់មួយចំនួន លក្ខខណ្ឌ ការទទួល យក ឬ ក្រុមអ្នកតំណាង ការបង្ហាញ ឬ ការផ្ទេរ មាត្រា ឬ ផ្សេងៗទៀត។ យើងមិនរួមបញ្ចូលរយៈពេល ដែលបានស្នើសុំ លក្ខខណ្ឌ និង ដីការ (រួមមានពាណិជ្ជករមួយចំនួន ការពេញចិត្តលើគុណភាព និង ភាព សមរម្យ សំរាប់គោលបំណងជាក់លាក់មួយចំនួន)។ យើងមិនធានាថា Software នឹងបំពេញរាល់គ្រប់ តំរូវការរបស់អ្នកបានឡើយ។

 

7.1.2.4

ubet368 មិនធានាថា Software នឹងមិនមានការរំលោភបំពាន ឬ ដំណើរប្រតិបត្តិការរបស់ Software នឹង គ្មានបញ្ហាខុសឆ្គង ឬ គ្មានការបង្អាក់ ឬ ការខ្វះចន្លោះរបស់ Software នឹងត្រូវបានកែតម្រូវ ឬ Software ឬ ការផ្តល់សេវាកម្មគឺគ្មានមេរោគ។ ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទំនាក់ទំនង ឬ ការខុសឆ្គងនៃប្រព័ន្ធកើតមានឡើង ដោយការភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយ របាយការណ៍គណនី ឬ រូបភាពផ្សេងៗទៀត ឬ សមាសធាតុនៃ Software ទាំង ubet368 និង អ្នកផ្តល់ Software របស់ពួកយើង នឹងមានការទទួលខុសត្រូវជូនអ្នក ឬ ភាគីទីបីសំរាប់ថ្លៃដើម ការចំណាយ ការខាតបង់ ឬ ការអះអាងដែលកើតឡើងដោយសារកំហុស មួយចំនួន។ ការរក្សាសិទ្ធិ ubet368 បន្ថែមក្នុងស្ថានការណ៍ដែលបង្កអោយមានកំហុស ដើម្បីផ្លាស់ប្តូរ ល្បែងដែលទាក់ទងគ្នាពី Software និង បណ្តាញផ្ញើសារ ហើយធ្វើសកម្មភាពមួយចំនួន ដើម្បីកែនូវរាល់ កំហុសដែលតែងតែកើតមានឡើង។

 

7.1.2.5

អ្នកអាចទទួលស្គាល់ថា វាមិនមានក្នុងការត្រួតពិនិត្យរបស់ ubet368 ពីរបៀបដែលអ្នកប្រើប្រាស់ Software ។ អ្នកធ្វើការផ្ទុក និង ប្រើប្រាស់ Software សំរាប់ហានិភ័យផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកក្នុងហេតុការណ៍ ដែលមិនមាន ubet368 មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះអ្នកដោយផ្ទាល់ លទ្ធផល ការកើតឡើងដោយ ចៃដន្យ ឬ ការបំផ្លាញពិសេស ឬ ការខាតបង់ប្រភេទមួយចំនូន (លើកលែងការគ្រោះថ្នាក់ផ្ទាល់ខ្លួន ឬ ស្លាប់បណ្តាលមកពីកំហុសស្រាលរបស់ពួកយើង)។

 

7.1.2.6

Software អាចរួមបញ្ចូលព័ត៌មានសំខាន់ហើយមានភាពសំងាត់ និង មានតំលៃចំពោះអ្នកផ្តល់ Software និង/ឬ ubet368 ។ អ្នកមិនត្រូវបានគេអោយឈ្មោះប្រើប្រាស់ ឬ បង្ហាញព័ត៌មានសំខាន់ ប្រសើរជាងការ កំណត់ដោយអនុលោមទៅតាមលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។

 

7.1.3

អ្នកយល់ព្រមចំណាយទាំងមូល និង ការចំណាយអោយយើង ឬ ភាគីទីបី ដោយមានការទាក់ទងជាមួយការ ប្រើប្រាស់ Online Sportsbook ។ អ្នកយល់ព្រមមិនបង្កើតការទារលុយត្រលប់បន្ថែម និង/ឬ ការប្រកាស ឬ ការលុបចោល ឬ បើមិនដូច្នោះទេ ការផ្លាស់ប្តូរក្នុងកំឡុងពេលចំណាយរបស់អ្នក និង ក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយ ចំនួន អ្នកនឹងត្រូវផ្តល់មូលនិធិជាថ្មីម្តងទៀត និង សំណង ubet368 សំរាប់ការចំណាយដែលមិនទាន់បាន ទូទាត់រួមមានការចំណាយដែលកើតមានឡើងដោយ ubet368 ក្នុងដំណើរការនៃការប្រមូលការចំណាយរបស់ អ្នក។

 

7.1.4

ក្នុងហេតុការណ៍ជំលោះដែលទាក់ទងទៅនឹងការភ្នាល់ ឬ ការឈ្នះ ការសំរេចចិត្តរបស់ ubet368 នឹងត្រូវបាន បញ្ចប់ និង ការចងក្រង។

 

7.1.5

ubet368 រក្សាសិទ្ធិក្នុងការបដិសេធមិនផ្តល់អោយ ដោយមានហេតុផល រាល់ការចំណាយ ឬ ចំនួនឈ្នះ រហូតដល់មានការបញ្ជាក់ពីបុគ្គលឈ្នះ គឺត្រូវបានបញ្ជាក់ដោយការពេញចិត្ត ដើម្បីធានាថាការចំណាយចំពោះ ចំនួនឈ្នះគឺត្រូវបានបង្កើតអោយមនុស្សត្រឹមត្រូវ។ សម្រាប់គោលបំណងនេះ ubet368 រក្សាសិទ្ធិបន្ថែម សំរាប់ការងារសំងាត់របស់យើង ដើម្បីទាមទារពីតំរូវដែលអ្នកផ្តល់អោយ ubet368 ដោយមានលិខិតសំគាល់ (ID) ពីមេធាវី ឬ លិខិតសំគាល់បញ្ជាក់ដែលទាក់ទង យោងទៅលើការដាក់ពាក្យច្បាប់ សំរាប់សាលាក្តី។

 

7.1.6

ក្នុងស្ថានការណ៍ដែល ubet368 នឹងពន្យាការលួចបន្លំ ឬ សកម្មភាពដែលមានការលួចបន្លំចំពោះផ្នែករបស់ អ្នក ឬ ការចំណាយមួយចំនួនរបស់អ្នក គឺត្រូវបានគិតលុយម្តងទៀត ubet368 មានសិទ្ធិមិនបដិសេធរាល់ ការចំណាយរបស់អ្នក ឬ ចំនួនឈ្នះផ្តល់ជូនអ្នក ហើយប្រសិនបើចាំបាច់ ការប្រមូលលុយដែលអ្នកជំពាក់ ដោយស្របច្បាប់។

 

7.1.7

ubet368 រក្សាសិទ្ធិមិនបដិសេធ ឬ បើមិនដូច្នោះទេវាមានការថយចុះ ឬ ការចំណាយប្រាក់មកវិញ ឬ ចំនួន ឈ្នះ ឬ ការផ្លាស់ប្តូរគោលការណ៍មួយចំនួន ក្នុងស្ថានភាព ដែលយើងសង្ស័យថា អ្នកមានជំលោះ ឬ ព្យាយាមឈ្លោះដែលរួមមានៈ (i) ប្រាក់បន្ថែម (ii) ព័ត៌មានផ្សព្វផ្សាយផ្សេងៗ ឬ (iii) គោលការណ៍ជាក់លាក់ឬ ការត្រួតពិនិត្យច្បាប់ ដោយផ្អែកទៅលើល្បែងដែលមាន ឬ ល្បែងថ្មីមួយទៀត។

 

8. ច្បាប់នៃការលេងល្បែងភ្នាល់

 

8.1. ក្រៅពីលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន ច្បាប់នៃការលេងល្បែងភ្នាល់អាចផ្តល់ជូនអតិថិជន និង ការប្រមូលផ្តុំ នៅពេល ដែលអ្នកបានចូលរួមលេង Sportsbook ។

 

8.2. អ្នកយល់ព្រមលើច្បាប់នៃការលេងល្បែងភ្នាល់ ដែលមានចែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមួយចំនួន។.

 

9.ការស្នើសុំច្បាប់ និង សាលាក្តី

 

ការបង្កើត សុពលភាព និង ការអនុវត្តនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹងត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយច្បាប់របស់ប្រទេស ហ្វីលីពីន។ ម្យ៉ាងវិញទៀត វាមិនមានការពារ ubet368 ទេ លើការផ្តល់សកម្មភាពមួយចំនួនក្នុងតុលាការ នៃសាលាក្តី ដទៃទៀតដើម្បីបង្គប់បញ្ជា ឬ ការធូរស្បើយស្រដៀងគ្នា។ កំណែប្រែភាសាអង់គ្លេសចំពោះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ នឹង ការពារនូវកំណែប្រែភាសាដទៃទៀត ដែលផ្តល់អោយដោយ ubet368 ។

 

10.ការបដិសេធផ្ទាល់ខ្លួន

 

ជាផ្នែកមួយនៃការទទួលខុសត្រូវរបស់យើងចំពោះគោលការណ៍ល្បែង គ្រប់ពេលមានការទាក់ទងជាមួយ យើង ដើម្បីកំណត់លើការលេងរបស់អ្នក ឬ ការបដិសេធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកតាមរយៈ http://www.ubet368.com អ្នកអាចៈ

 • កំណត់បណ្តោះអាសន្នពីការលេងរបស់អ្នក
 • កំណត់ជាអចិន្រ្តៃយ៍ពីការលេងរបស់អ្នក
 • ការបដិសេធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកពីលេងរួមគ្នា

អ្នកអាចកំណត់ព្រំដែន ពីបំណងដែលអ្នកមានការបដិសេធផ្ទាល់។ អ្នកអាចមានជំរើសក្នុងការកំណត់ការលេង បណ្តោះអាសន្នរបស់អ្នក សំរាប់រយៈពេលមួយឆ្នាំ ឬ ការកំណត់ជាអចិន្រ្តៃយ៍ពីការលេងរបស់អ្នក។ ជំរើសទីបីដែល អាចទទួលយកបាន គឺថាអ្នកអាចមានគណនីអចិន្រ្តៃយ៍ដើម្បីបិទ។


10.1. នីតិវិធីដើម្បីកំណត់ការបដិសេធរបស់អ្នកមានដូចខាងក្រោមៈ

សូមសរសេរទៅកាន់ http://www.ubet368.com នៅ cs@ubet368.com ការផ្តល់ព័ត៌មានមួយចំនួនដូច ខាងក្រោមៈ

 • ការបញ្ជាក់ពីគណនីដែលរួមបញ្ចូល និង ការទាក់ទងលំអិត
 • រយៈពេលរួមបញ្ចូលបណ្តោះអាសន្ន (ពី១ថ្ងៃ ទៅ ១ឆ្នាំ)
 • កំណត់ទីតាំងជំនួស លើការកក់ប្រាក់របស់អ្នក និង រយៈពេលដើម្បីកំណត់ កំណត់សំគាល់ នេះអាចជាសំណើរអចិន្រ្តៃយ៍
 • រាល់ការកំណត់ដើម្បីជំនួសដោយពេលសិក្សារបស់អ្នក និង រយៈពេលដើម្បីកំណត់ កំណត់សំគាល់ នេះអាចជាសំណើរអចិន្រ្តៃយ៍
 • រាល់ការកំណត់ដើម្បីជំនួសសកម្មភាពភ្នាល់របស់អ្នក និង រយៈពេលដើម្បីកំណត់ កំណត់សំគាល់ នេះអាចជាសំណើរអចិន្រ្តៃយ៍
 • ការសួរសំណួរ និង ការផ្លាស់ប្តូរគណនីរបស់អ្នក នឹងមានការបញ្ជាក់បន្ថែម


10.1.1. នៅលើវិក័យប័ត្រនៃការបញ្ជាក់យ៉ាងត្រឹមត្រូវ ubet368 នឹងបញ្ជាក់ពីការសរសេរសំណើរស្នើសុំរបស់អ្នក ត្រួវបានយកទៅអនុវត្ត។


10.1.2. នៅទីបញ្ចប់នៃការបដិសេធ (ប្រសិនបើមានការដាក់ពាក្យ) យើងនឹងតម្រង់គណនីរបស់អ្នកដោយស្វ័យ ប្រវត្តិ។ សំរាប់អតិថិជនដែលការកំណត់ជាអចិន្រ្តៃយ៍ ដែលមិនត្រូវបានផ្តល់ជូន។.


10.1.3. ដើម្បីលុបគណនីរបស់អ្នកជាអចិន្រ្តៃយ៍ សូមទាក់ទងជាមួយ ubet368 តាមរយៈ cs@ubet368.com ដោយបញ្ជាក់យើងពីការស្នើសុំរបស់អ្នក។ សូមបញ្ចូលព័ត៌មានដែលមានមួយចំនួនដូចខាងក្រោមៈ

 • ការបញ្ជាក់ពីគណនី
 • ការទាក់ទងលំអិត
 • ការសួរសំណួរ និង ការផ្លាស់ប្តូរគណនីរបស់អ្នក នឹងមានការបញ្ជាក់បន្ថែម

 

11. ការផ្តល់រង្វាន់


11.1 រាល់រង្វាន់បន្ថែមគឺមានកំនត់ហើយផ្តល់ជូនតែមួយគណនីប៉ុណ្ណោះសំរាប់មនុស្សម្នាក់, នឹងត្រូវបញ្ជាក់អំពីគ្រួសារ, អាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅ, អាស័យដ្ឋានអ៊ីមែល, លេខទូរស័ព្ទ, គណនីបង់ប្រាក់, លេខIP, ការបែងចែកកុំព្យូទ័រ ពិតប្រាកដ, យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការដកប្រាក់នៃការផ្តល់ជូនប្រាក់រង្វាន់ណាមួយទៅកាន់អតិថិជនឬក្រុមណាមួយរបស់អតិថិជន។


11.2 រាល់ការភ្នាល់ខាងផ្ទុយគ្នានឹងមិនយកជាការហើយមិនរាប់បញ្ចូលសំរាប់កម្មវិធីទឹកប្រាក់វិលជុំឡើយ។


11.3 ដើម្បីចូលរួមក្នុងការផ្តល់រង្វាន់នេះ, លោកអ្នកត្រូវបញ្ជាក់ថាឈ្មោះនិងអាស័យដ្ឋានស្នាក់នៅដែលបានចុះឈ្មោះក្នុងគណនីពិតជាត្រឹមត្រូវនិងជាពត៌មានដែលថ្មីបំផុត។ការផ្តល់ជូនពត៌មានមិនពិតប្រាកដនឹងត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីកម្មវិធី។ លោកអ្នកត្រូវយល់ព្រមឪ្យubet368 ប្រើឈ្មោះនិងរូបថតរបស់លោកអ្នកដាក់នៅលើគេហទំព័រផងដែរ, យុទ្ធនាការផ្សព្វផ្សាយនិងការផ្តល់រង្វាន់នេះរៀបចំឡើងដោយubet368តែមួយគត់។


11.4 ការផ្តល់រង្វាន់នេះគឺសំរាប់តែជាការកំសាន្តតែមួយគត់ប៉ុណ្ណោះ។ ubet368រក្សានិងជាអ្នកកំនត់សិទ្ធិជូនអតិថិជនទាំងឡាយដើម្បីចូលរួមកម្មវិធីផ្សេងៗ។ យើងខ្ញុំសូមរក្សាសិទ្ធិក្នុងការផ្លាស់ប្តូរកែប្រែឬបញ្ឈប់កម្មវិធីក្នុងពេលណាមួយដោយមិនចាំបាច់ជំរាបជូនជាមុន។


11.5 កំណែភាសាពាក្យ (វៀតណាម / កម្ពុជា) នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងលក្ខខណ្ឌ គួរតែយកកំណែទំរង់ចំបងនៃការផ្តល់រង្វាន់នេះបើអាចរកឃើញនៅក្នុងទំព័រនេះប្រសិនបើក ្នុងករណីមានភាពខុសគ្នាណាមួយរវាងកំណែទំរង់បកប្រែណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនិងលក្ខខណ្ឌ។


11.6 ubet368 គឺជាបុគ្គលតែមួយគត់ដែលជាអ្នកកំនត់និងសំរេចចិត្តចុងក្រោយសំរាប់ការផ្តល់ជូននេះ